Utbildning

Egen yrkesutövning

Att använda Marte Meo inom sin egen yrkesutövning exempelvis inom förskola, vård och omsorg. Det är en utbildning där du lär dig att använda metodens utvecklingsstödjande principer i ditt dagliga arbete. Utbildningen ges av Marte Meo –handledare, Marte Meo Licensed Supervisor. Rekommenderad tid 100 lektionstimmar (75 timmar). Intyg utfärdas av den Marte Meo-handledare/Licensed Supervisor som ansvarat för utbildningen.

Marte Meo – terapeut och Marte Meo – vägledare

Det finns två utbildningar utifrån din grundutbildning och yrkesutövning.

Marte Meo – terapeut är en utbildning lämplig för dig som arbetar med familjer, och som avser att använda metoden i ett behandlande syfte. Lämplig utbildning är inriktning mot psykosocialt behandlingsarbete exempelvis socionom, psykolog eller liknande. Syftet är att hjälpa föräldrar/omvårdnadspersoner att lära sig och tillämpa en utvecklingsstödjande dialog i samspel med sitt barn.

Marte Meo – vägledare är en utbildning för dig som arbetar konsultativt i ditt arbete inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet, eller inom vård och omsorg. Syftet är att hjälpa pedagogen/personalen att tillämpa den utvecklingsstödjande dialogen i samspel med barn/elever/vårdtagare.

Svenska Marte Meo licensed gruppens kriterier för examination till Marte Meo terapeut eller Marte Meo vägledare

se länk: Examination för Marte Meo terapeutvägledare 

Svenska Marte Meo licensed gruppens kriterier rörande examination för tilläggskompetens

se länk: Examination för tilläggskompetens

Du kan anmäla ditt intresse för utbildning genom att ta kontakt med Marte Meo – handledare eller Licensed Supervisor via hemsidan.

Marte Meo – handledare

Att utbilda sig till Marte Meo – handledare är en vidareutbildning. Utbildningen förutsätter att du är utbildad och varit verksam som Marte Meo – terapeut eller Marte Meo – vägledare. Denna utbildning ger dig möjlighet att utbilda och handleda Marte Meo – terapeuter eller Marte Meo – vägledare, utifrån din egen kompetens som terapeut eller vägledare. Om du är utbildad både som Marte Meo – terapeut och Marte Meo – vägledare får du möjlighet att utbilda och handleda såväl Marte Meo –terapeuter som Marte Meo – vägledare. Utbildningen ges av Licensed Supervisor. Rekommenderad tid 128 lektionstimmar (96 timmar).

Marte Meo Licensed Supervisor

Denna utbildning ges av Maria Aarts och ger dig förutsättningar att examinera Marte Meo – terapeuter och Marte Meo – vägledare samt utbilda Marte Meo – handledare.

Information:

Om du vill veta mer om Marte Meo metoden eller få information om aktuella utbildningar är det enklast att kontakta Marte Meo – handledare eller Licensed Supervisor.