Om Marte Meo metoden

Marte meo metoden som kommunikationsmetod kan användas i alla interaktions- och samspelssituationer.

”Marte Meo” är latin, och kan fritt översättas till ”av egen kraft”. Metoden bygger på studier av hur föräldrar och barn naturligt samspelar med varandra, och hur detta bidrar till barnets sociala och intellektuella utveckling.

Syftet är att stödja och hjälpa föräldrar och andra att se behov och resurser hos barnet och de egna möjligheterna att svara utvecklingsfrämjande på barnets behov samt den egna möjligheten att påverka samspelet mellan sig själv och barnet i positiv riktning.

Marte Meo metoden används idag runt om i världen för att hjälpa och stödja föräldrar, familjehems-föräldrar, lärare, förskollärare, personal inom mödra- och barnhälsovård, personal inom omsorgerna för psykiskt funktionshindrade, barn- och ungdomspsykiatrin m. fl.

Videokameran används som ett redskap; man filmar korta sekvenser och analyserar vad i kommunikationen som leder till en positiv utveckling.

Marte Meo i förskola och skola

”Ur samspelet föds kraften till förmåga för utveckling”

När människor möts, till exempel i förskola och skola, är den sociala kompetens grundläggande för att samspel och relationer ska fungera. Med hjälp av Marte Meo-metoden kan man lyfta fram och stärka kommunikations­mönster. När relationerna lärare-elev samt mellan elever stärks och eleven får stöd att utveckla en god självkänsla skapas ett gott beteendemönster. Därmed ökar tryggheten, och orsaken till konflikter minskar.

Marte Meo-metoden kan användas för att utveckla den inlärnings­främjande kommunikationen och stimulera den språkliga inlärningen.

Marte Meo-metoden är en video feedback-metod som syftar till att stödja och utveckla lärarens kompetens att bemöta barn och vardagliga samspels­situationer, och att synliggöra den utvecklings­stödjande kommunikationen som främjar inlärningen.

Syfte med handledning till skolpersonal:

  • Att stärka och utveckla skolpersonalen att stödja barns utveckling i det sociala samspelet.
  • Öka inlärningsförmågan
  • Öka personalens kunskap att se enskilda barns utvecklingsnivå.
  • Öka personalens förståelse för enskilda barns behov av riktat stöd.
  • Öka personalens medvetenhet om sin roll och förhållningssätt.
  • Lyfta fram personalens kommunikativa kompetens, för att öka deras möjligheter att medvetet använda sig av utvecklings­stödjande kommunikation.
  • Ge kunskap om positivt inre ledarskap, stödja och leda barnet steg för steg till önskat resultat.

Barn som brister i sitt sociala samspel får stöd att fungera på förskola och skola på ett sådant sätt att de kan tillgodogöra sig den ordinarie verksamheten. Personalens samarbete runt barnet är viktigt för att barnet skall få det stöd det behöver, i detta samarbete ligger stor kraft.

Yrkeskompetensen hos personalen stärks och utvecklas genom att synliggöra deras dolda kunskap. Personalen får ett verktyg att använda sig av vid möte med barn med svårigheter.

 Marte Meo i äldre- och demensvården.

Marte Meo är ett kontaktskapande redskap som gör det möjligt för vårdare/anhörig att vara tillsammans med demenssjuka personer på deras villkor. Vårdare lär sig att använda sina egna resurser för kommunikation medan de genomför helt vanliga, vardagliga bestyr (t.ex. på- och avklädning, förflyttning, måltider). Det medför en ökad förståelse mellan de demenssjuka och deras vårdare med mindre irritation och färre aggressioner. Ökad livskvalitet för de äldre visar sig bl.a. i att de blir lugnare och tryggare med minskad användning av lugnande läkemedel och psykofarmaka. I Örnsköldsvik kommun bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete i Marte Meo inom demensvård/äldrevård. På kommunens hemsida finns det information om Marte Meo i kommunen: http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/boenden/demensboende/martemeo

Även på Svenskt Demenscentrum finns det information om Marte Meo:

http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/Marte-Meo/

Marte Meo-metoden har utvecklats av Maria Aarts från Holland.

Hälsning från Maria Aarts när föreningen i Sverige firar 30 år