Handledare och utbildare

Här hittar du namn och kontaktuppgifter för: Licensed Supervisors, Supervisors och Supervisors for colleagues guider. Se karta.  

Utbildning

Olika inriktningar och titlar inom Marte Meo

De olika inriktningarna har ursprungligen skapats av Maria Aarts men har efter hand formats och mejslats ut på lite olika sätt i olika länder både vad gäller krav och innehåll. I Sverige har vi valt att dela på inriktning i alla led för att tydligare särskilja det kunskapsområde man har utbildning och erfarenhet av så att det inte ska bli glidningar mellan titlarna terapeut och vägledare. Det är personens egen grundutbildning, arbetslivserfarenhet och nuvarande arbetsuppgifter som styr inom vilket område man har möjlighet att utbilda sig och verka i. Marte Meo utbildningen är inte en grundläggande terapeutisk, pedagogisk eller omsorgsutbildning utan en metodutbildning som kompletterar den utbildning man redan har genomgått.

Marte Meo-Egen yrkesutövning

Att använda Marte Meo inom sin egen yrkesutövning exempelvis inom förskola, vård och omsorg. Det är en utbildning där du lär dig att använda metodens utvecklingsstödjande principer i ditt dagliga arbete. Utbildningen ges av Marte Meo – handledare, Marte Meo Licensed Supervisor. Rekommenderad tid 100 lektionstimmar. Intyg utfärdas av den Marte Meo-handledare/Licensed Supervisor som ansvarat för utbildningen.

Marte Meo – terapeut och Marte Meo – vägledare

Det finns två utbildningar utifrån din grundutbildning och yrkesutövning.

Marte Meo – terapeut är en utbildning lämplig för dig som arbetar med familjer, och som avser att använda metoden i ett behandlande syfte. Lämplig utbildning är inriktning mot psykosocialt behandlingsarbete exempelvis socionom, psykolog eller liknande. Syftet är att hjälpa föräldrar/omvårdnadspersoner att lära sig och tillämpa en utvecklingsstödjande dialog i samspel med sitt barn.

Marte Meo – vägledare är en utbildning för dig som arbetar konsultativt i ditt arbete inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet, eller inom vård och omsorg. Syftet är att hjälpa pedagogen/personalen att tillämpa den utvecklingsstödjande dialogen i samspel med barn/elever/vårdtagare.

Antal lektionstimmar varierar från 150-200 timmar.

Svenska Marte Meo licensed gruppens kriterier för examination till Marte Meo terapeut eller Marte Meo vägledare

se länk: Examination för Marte Meo terapeut/vägledare 

Svenska Marte Meo licensed gruppens kriterier rörande examination för tilläggskompetens

se länk: Examination för tilläggskompetens

Du kan anmäla ditt intresse för utbildning genom att ta kontakt med Marte Meo – handledare eller Licensed Supervisor via hemsidan. 

Marte Meo-handledare

Att utbilda sig till Marte Meo – handledare är en vidareutbildning. Utbildningen förutsätter att du är utbildad och varit verksam som Marte Meo – terapeut eller Marte Meo – vägledare. Denna utbildning ger dig möjlighet att utbilda och handleda Marte Meo – terapeuter eller Marte Meo – vägledare, utifrån din egen kompetens som terapeut eller vägledare. Om du är utbildad både som Marte Meo – terapeut och Marte Meo – vägledare får du möjlighet att utbilda och handleda såväl Marte Meo –terapeuter som Marte Meo – vägledare. Utbildningen ges av Licensed Supervisor. Rekommenderad tid 128 lektionstimmar.

Marte Meo – handledare med terapeutisk inriktning – man kan utbilda sig till handledare med denna inriktning om man själv har en utbildning och bakgrund inom området och får då utbilda andra personer som redan har en grundutbildning och arbetslivserfarenhet inom behandlings/terapi området till Marte Meo terapeuter.

Marte Meo – handledare för vägledare – arbetar utifrån den egna utbildnings och erfarenhetsbakgrunden med att utbilda andra personer från pedagog, vård och omsorgsfältet till Marte meo vägledare med samma bakgrund.

Man utbildar sig till handledare inom respektive område genom att under handledning av en Licensed supervisor planera, lägga upp och genomföra en Marte meo utbildning. Fokus i denna utbildning ligger bland annat på att utveckla sin förmåga att överföra Marte Meo kunskaper, vara tydlig gruppledare/handledare med förmåga att både kunna leda och följa gruppen och förmåga att matcha elevernas individuella utvecklingsbehov. För att bli godkänd och certifierad som handledare ska man visa färdigheter i ovanstående områden samt att en av de egna eleverna ska bli godkänd och certifierad terapeut/vägledare. Man ska också ha föreläst om Marte Meo i något eller några andra sammanhang än i den egna utbildningsgruppen.

Marte Meo licensed supervisor

Marte-Meo licensed supervisor är en titel och funktion som Maria Aarts skapat för att kunna hålla kontakt med metodens utveckling i de olika länderna där det har spridits genom att utnämna ett antal personer som hon samarbetar med. Som Marte Meo licensed supervisor har du rätt att utbilda och examinera terapeuter, vägledare och handledare. Det är Maria som utser de som blir licensed supervisor men det görs numera i samråd med licensed gruppen här i Sverige. Från början hade vi inte uppdelningen i terapeut/vägledare på denna nivå, men det har vi infört för de som blivit nya licensed supervisors efter 2017. Detta innebär att licensed på terapeutnivå endast kan certifiera de som gått en terapeututbildning samt licensed på vägledarnivå endast kan certifiera de som gått en vägledarutbildning .

Licensedgruppen Sverige har regelbunden kontakt via mail, zoom och/eller årliga möten för att till exempel diskutera kriterier för utbildning och examinationer och frågor för att främja Marte Meo i Sverige. Vi håller också kontakt med styrelsen för Marte Meo föreningen och precis som för dem är våra möten och det de resulterar i baserat på ideellt arbete.

Information:

Om du vill veta mer om Marte Meo metoden eller få information om aktuella utbildningar är det enklast att kontakta Marte Meo – handledare eller Licensed Supervisor.